ACT – Skupnosti prakse za pospeševanje enakosti spolov in institucionalnih sprememb v evropski znanstvenoraziskovalni sferi

Cilj projekta je pridobivanje in promoviranje vedenja o enakosti spolov. Pri tem je poseben poudarek na ‘skupnostih prakse’ kot tistih dejavnikov, ki bodo delovali v smeri večje enakosti spolov na področju znanstvenoraziskovalnih organizacij v evropskem znanstvenoraziskovalnem prostoru, vključno z vpeljavo ukrepov za večjo enakost spolov v raziskovalne in izobraževalne vsebine. V zadnjem desetletju je na tem področju v EU prišlo do pomembnega napredka. Žal so izkušnje in prakse o tem močno razpršene, kar ovira sistematično in sistemsko delovanje. ACT v ta namen razvija mrežo sedmih ‘skupnosti prakse’.

Te mreže se bodo opirale na mehanizme učenja in praks, ki bodo oblikovani tako, da jih bo mogoče prilagajati vsakokratni konkretni situaciji: medmrežno središče za posredovanje vedenja; prilagodljiv in fleksibilen evalvacijski okvir za načrtovanje in nadzorovanje dejavnosti v zvezi z enakostjo spolov; orodje za privzemanje najboljših praks; materiali za izobraževanje in delavnice participativnih metod za institucionalne spremembe; sinergijske konference (medmrežne in osebne) ali tematski videofilmi, ki naslavljajo skupne potrebe. Ti ukrepi bodo prilagojeni specifičnim okoljem in bodo omogočili premislek o institucionalnih različnostih in nacionalnih kontekstih.

Projekt se tako loteva že znane neenakosti med spoli na treh področjih: kadrovske službe, odločevalski procesi in znanstvenoraziskovalne vsebine, vključno s predmetnikom visokošolskega izobraževanja.

Pričakovani vplivi:

  • Izboljšano transnacionalno učenje o vedenju in praksah enakosti spolov na znanstvenoraziskovalnem področju, ki bodo znanstveno skupnost bolje opremile za preprečevanje spolne pristranskosti.
  • Boljše razumevanje vpliva vprašanja spola na kakovost znanstvenoraziskovalnih procesov in pridobivanja znanstvenega vedenja.
  • Izboljšanje standardov za oceno institucionalne odličnosti, ki kot merilo uspešnosti vključujejo enakost med spoloma.
  • Bolj sistematično in sistemsko privzemanje najboljših orodij in praks za vpeljavo načrtov spolne enakosti.

ACTSkupnosti prakse za pospeševanje enakosti spolov in institucionalnih sprememb v evropski znanstvenoraziskovalni sferi