Publikacije

Znanost brez mladih

Publikacija je nastala kot rezultat mednarodnega raziskovalnega projekta GARCIA – Enakost spolov v akademski in raziskovalni sferi: boj proti karierni nestabilnosti in  asimetriji (http://garciaproject.eu/). Na podlagi analize na makro-, mezo- in mikroravni publikacija obravnava spolno zaznamovane asimetrije na visokošolskih in raziskovalnih institucijah, s poudarkom na raziskovalkah_cih na začetku znanstvenih karier, ki so zaposlene_i za določen čas. Z osredotočanjem na osebne izkušnje znanstvenic_kov, ki vstopajo v akademsko okolje, se prispevki poglabljajo v dinamike spolno zaznamovanih vsakdanjih praks v akademskem okolju in razkrivajo slepe pege v obstoječih poskusih uveljavljanja načela enakih možnosti v visokošolskih in raziskovalnih institucijah.

Prenesi…

Priročnik za uvajanje splolno občutljivega pristopa v raziskovanje in poučevanje

Namen priročnika je pomagati raziskovalkam in raziskovalcem, da v raziskovanje in poučevanje integrirajo dimenzijo spola ter da jo upoštevajo med snovanjem novih projektov in študijskih načrtov. Raziskovalno in pedagoško osebje naj bi spodbudil k premisleku, kako je spol relevanten za njihovo raziskovanje in kurikulum, tudi s primeri in praktičnimi nasveti. Priročnik temelji na Poročilih o prisotnosti dimenzije spola v raziskovanju in poučevanju, ki so jih partnerji v projektu GARCIA (Enakost spolov v akademski in raziskovalni sferi: boj proti karierni nestabilnosti in asimetriji) opravili pri dveh testnih raziskovalnih in visokošolskih ustanovah v državah, ki sodelujejo pri projektu (v Belgiji, na Islandiji, v Italiji, na Nizozemskem, v Sloveniji in v Švici). Boj proti spolnim stereotipom v akademskem okolju je tesno povezan z upoštevanjem pomena spola pri raziskovanju in poučevanju. S tem priročnikom želimo zapolniti to vrzel.

Prenesi…

Nije rečnik za seljaka

Prikaz knjige Vojka Gorjanca, “Nije rečnik za seljaka,” je leta 2017 objavila založba XX vek iz Beograda v časopisu Slovenika. V knjigi avtor osvetli ideološkost leksikografskih praks v slovenskem prostoru in pomembno pozornost posveti heteronormativnosti slovarjev. Pokaže tudi, da so prevladujoči slovarski opisi narejeni iz izrazito moške perspektive, ki prevladuje ne samo v jezikovni realnosti, temveč tudi v sami leksikografski praksi. Posebno pozornost posveti opisom žensk v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ): čeprav je poglavitni del gesel tega slovarja nastal v obdobju socializma, slovar ne zrcali tedanje družbene resničnosti, ko gre za opise žensk. Pridevniki v SSKJ, ki definirajo samostalnike, ki označujejo osebe ženskega spola ter dejavnosti žensk v  primerjavi s pridevniki in dejavnostmi, pripisanimi moškim, kažejo na ideološkost opisov. Na podlagi konkretnih primerov rabe posameznih gesel (na karticah iz kartoteke SSKJ) avtor pokaže, da je leksikografsko gradivo ponujalo veliko širši spekter značilnosti, s katerimi bi lahko v slovarju definirali žensko (kot so napredna, razumska, vplivna), vendar so bile izbrane samo tiste, ki jih odraža slovenska literarna tradicija in ne v trenutku aktualna jezikovna raba. Avtor prav tako analizira Slovenski pravopisni slovar, in pokaže, da je le-ta prevzel iz starejšega SSKJ veliko besed, ki označujejo ženske skupaj z negativno konotiranimi opisi (npr. babela, babišče, debeluha, jezikulja, negodnica, počasnela, priskurnica, smrdulja, trola, zamorklja, ženišče, itn.).

Prenesi…

Contextualizing Women’s Academic Careers: Comparative Perspectives on Gender, Care and Employment Regimes in Seven European Countries

Poročilo Contextualizing Women’s Academic Careers: Comparative Perspectives on Gender, Care and Employment Regimes in Seven European Countries vsebuje informacije o nacionalnih kontekstih sedmih partnerjev projekta GARCIA, ki vplivajo na poklicne možnosti žensk (in moških) v zgodnjih stopnjah akademskih karier. Analiza izhodiščnih podatkov je omogočila: a) mapiranje nacionalnih »režimov« blaginje, zaposlovanja in oskrbe glede na spol (npr. v izobraževanju, obrazcih oblikovanja družin, zaposlovanju, varstvu otrok, zdravju, enakih možnostih, ravnovesju med delom in zasebnim življenjem) ter prikaz, kako ti na splošno vplivajo na ženske poklicne priložnosti; b) identificiranje vseh lokalnih (kulturnih, etničnih, verskih, jezikovnih, regionalnih itd.) razlik / posebnosti znotraj teh »režimov«; c) vpogled v to, v kolikšni meri zaposlitev v akademskem sektorju ustreza tem nacionalnim in lokalnim »režimom«, oziroma, v kolikšni meri od njih odstopa.

Prenesi…

Constructing excellence: the gap between formal and actual selection criteria for early career academics

Poročilo Constructing excellence: the gap between formal and actual selection criteria for early career academics ugotavlja razkorak med formalnimi in dejanskimi merili, ki se uporabljajo pri zaposlovanju znanstvenic in znanstvenikov na začetku njihove znanstvene poklicne poti. Osredotoča se na delovna mesta post-doktorske_ga raziskovalke_ca, znanstvene_ga sodelavke_ca in docentke_a, ko gre tako za zaposlitve za določen kot za nedoločen čas. Ponuja analizo spolno pogojenih procesov in praks, ki predstavljajo oviro ženskam, da se zaposlijo za nedoločen čas oz. izpolnijo kriterije za takšno zaposlitev.

Prenesi…

Mapping organisational work-life policies and practices

V poročilu Mapping organisational work-life policies and practices so prikazane obstoječe politike ter programi za uravnoteževanje dela in prostega časa, ki so na voljo v vsaki partnerski instituciji – univerzah in raziskovalnem centru, ki so sodelovali na projektu Garcia. Poudarjene so tudi posebne izkušnje in potrebe po usklajevanju dela in prostega časa, ki so jih izrazili raziskovalke_ci z zaposlitvijo za določen čas. Poudarek je na programih in politikah, katerih namen je pomagati raziskovalkam_cem, da uravnotežijo svoje poklicno in osebno življenje v različnih življenjskih obdobjih in ob posebnih dogodkih, kot so nosečnost, porod, poroka / skupno bivanje, sprememba kariere/ zaposlitve, stalni poklicni razvoj ali pa bolezen, stres, tesnoba in invalidnost. Posebna pozornost je namenjena razpoložljivosti teh politik glede na naravo pogodbe o zaposlitvi (za določen ali nedoločen čas).

Prenesi…

Academic Careers and Gender Inequality:Leaky Pipeline and Interrelated Phenomena in Seven European Countries

Namen poročila Academic Careers and Gender Inequality:Leaky Pipeline and Interrelated Phenomena in Seven European Countries je preučiti pojav »puščajoče cevi«, ko gre za znanstvene kariere, ob upoštevanju nacionalnih in institucionalnih kontekstov inštitucij, ki so bile vključene v raziskovalni projekt GARCIA (Avstrija, Belgija, Islandija, Italija, Nizozemska, Slovenija, Švica) in med inštituti (SSH in STEM). Ponuja kratko transverzalno analizo pridobljenih podatkov na nacionalni in organizacijski ravni, ki se nanašajo na  problematiko »puščajoče cevi«. Na koncu ponuja nekaj priporočil in orodij, ki bi lahko pomagali pri izboljšanju opisanih situacij.

Prenesi…

Gender Dimension in Research and Curriculum: 12 SSH and STEM test institutions

To je zbirka poročil z naslovom Gender Dimension in Research and Curriculum: 12 SSH and STEM test institutions, ki mapirajo dimenzijo spola v obstoječih raziskavah in učnih načrtih, ki so jih izvajali partnerji projekta GARCIA v naslednjih državah: Belgija, Islandija, Italija, Nizozemska, Slovenija in Švica. Poročila predstavljajo kvalitativne in kvantitativne analize raziskovalnih projektov in učnih načrtov, izvedenih v letu 2013 na dveh poskusnih oddelkih – enem s področja družboslovja in humanistike (SSH) in drugem s področja znanosti, tehnologije, inženiringa in matematike (STEM). Poročila vključujejo tudi analizo spolne strukture projektnih skupin, predavateljic_ev in študentk_ov, če so bili podatki na razpolago.

Prenesi…

Gender budgeting in academia

Poročilo Gender budgeting in academia je o proračunskih sredstvih namenjenih za večjo enakost med spoloma (gender budgeting), ki podaja analizo in oceno pristranskosti pri obravnavanju spolov pri metodah upravljanja in postopkih odločanja v šestih evropskih akademskih institucijah, partnerjih v projektu GARCIA. Analiza temelji na polstrukturiranih intervjujih s ključnimi akterji in na zbiranju sekundarnih podatkov, ki obsegajo statistične podatke, javne dokumente in dokumente institucij. Splošni cilj poročila je pridobiti vpogled v vodstveni in finančni okvir različnih evropskih akademskih institucij ter analizirati razdelitev proračunskih sredstev na področjih znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike (STEM) ter družboslovnih in humanističnih ved (SSH).

Prenesi…

Supporting Early Career Researchers through Gender Action Plans. A Design and Methodological Toolkit

Glavni cilj tega pripomočka za izvajanje akcijskih načrtov za enakost spolov Supporting Early Career Researchers through Gender Action Plans. A Design and Methodological Toolkit je zagotoviti praktična orodja za spodbujanje strukturnih sprememb z vidika spola v visokošolskih in raziskovalnih ustanovah ter zlasti za boljše upravljanje zgodnjih faz znanstvene kariere, s čimer si prizadevamo zmanjšati zaposlitveno nestabilnost in boj proti spolnim asimetrijam.

Prenesi…

Experiences of Early Career Researchers/Academics: a Qualitative Research on the Leaky Pipeline and Interrelated Phenomena in six European Countries

Glavni cilj tega poročila Experiences of Early Career Researchers/Academics: a Qualitative Research on the Leaky Pipeline and Interrelated Phenomena in six European Countries je zagotoviti celovit pregled pojava »puščajoče cevi« v različnih okoliščinah šestih partnerskih institucij, GARCIA. Temelji na kvalitativni analizi več kot dvesto intervjujev (z moškimi in ženskami s področij družboslovja in humanistike ter naravoslovnih in tehničnih znanosti), opravljenih med tremi ciljnimi podskupinami: med tistimi, ki so zapustili akademijo, med postdoktoricami_ji in med na novozaposlenimi. Analiza vsakega nacionalnega konteksta pokaže medsebojno povezane mehanizme, ki delujejo v pojavu »puščajoče cevi«.

Prenesi…

Organisational culture and everyday working life: Quantitative and qualitative analysis in six European Countries

Cilj poročila Organisational culture and everyday working life: Quantitative and qualitative analysis in six European Countries o kvantitativnih in kvalitativnih podatkih je vpogled v načine, kako se kvantitativni podatki evropskih visokošolskih institucij in raziskovalnih centrov križajo s pogledi in izkušnjami raziskovalk_cev na zgodnjih stopnjah akademske kariere, pridobljenimi s polstrukturiranimi intervjuji. Vsak projektni partner je opravil 20 intervjujev (10 z raziskovalkami_ci s področja STEM in 10 s področja SSH). Analiza intervjujev ponuja vpogled v načine, kako raziskovalke_ci razumejo spolno pogojeno organizacijsko kulturo in vsakdanje mikro politike v delovnem okolju.

Prenesi…

Selection of measures for integrating gender into research and curricula in six European countries

Dokument Selection of measures for integrating gender into research and curricula in six European countries vsebuje poročila o ukrepih, ki so jih sprejele partnerice projekta GARCIA, da bi spodbudile vključevanje vidika spola v raziskovanje in poučevanje. Cilj teh ukrepov je bil povečati ozaveščenost o pomembnosti vključevanja vidika spola v raziskovalne projekte in študijske učne načrte. Čeprav so si prizadevale za dosego skupnega cilja, so imele projektne partnerice precej različne strategije pri uveljavljanju teh ukrepov zaradi 1) različnih institucionalnih pogojev v vsaki od partnerskih ustanov in 2) različnih ocen potreb znanstvenic_kov na različnih raziskovalnih področjih.

Prenesi…

Workshops for early career researchers: 12 SSH and STEM test institutions

Dokument Workshops for early career researchers: 12 SSH and STEM test institutions je sestavljen iz poročil z delavnic za raziskovalke_ce v zgodnji fazi akademskih karier, ki so bile organizirane v šestih članicah projekta GARCIA. Delavnice so bile organizirane na dveh področjih: znanost, tehnologija, inženirstvo in matematika (STEM) ter družboslovje in humanistika (SSH). Cilj delavnic je bil triplasten: prvič, posredovati kandidatkam_om informacije o kriterijih, ki se uporabljajo v izbirnih postopkih za raziskovalke_ce na zgodnjih stopnjah kariere, in osvetliti razlike med formalnimi in dejanskimi merili, ki se uporabljajo pri izbiri kandidatk_ov; drugič, ozaveščati o spolno pogojenem razumevanju akademske odličnosti in praks v postopkih zaposlovanja in izbire kandidatk_ov; in tretjič, razpravljati z raziskovalkami_ci na začetku kariere o nadaljnjih korakih pri oblikovanja njihovih akademskih karier.

Prenesi…

Reflexive working groups for selection committee members: 12 SSH and STEM test institutions

To je zbirka poročil Reflexive working groups for selection committee members: 12 SSH and STEM test institutions o delu refleksivnih delovnih skupin, sestavljenih iz članic_ov komisij za izbiro kandidatk_ov pri zaposlovanju. Refleksivne delovne skupine predstavljajo obliko interaktivnega izobraževanja, kjer sodelujoči premišljujejo lastna dejanja in odločitve. Refleksivne delovne skupine so bile organizirane v šestih državah članicah projekta GARCIA in na dveh področjih (STEM – znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike ter družboslovnih in humanističnih ved – SSH). Cilj refleksivnih delovnih skupin je bil trojen: prvič, ozaveščati ključne akterje o tem, kako prakse pogojene s spolom vplivajo na izbirna merila in postopek, vključno z razumevanjem odličnosti; Drugič, ozaveščati, da merila za vrednotenje niso objektivna resnica in da se pojmovanja meril ocenjevalcev razlikujejo; in tretjič, ozaveščati o spolno pogojenih praksah v postopkih ocenjevanja, ki ponavadi prikrajšajo ženske.

Prenesi…