Načrt za enakost spolov postaja predpogoj za prijavo na razpise Obzorje Evropa (2021-2027)

Evropska komisija oz. Generalni direktorat za raziskovanje in inovacije z letom 2021 predvidoma uvaja novo pravilo, ki določa, da bodo morale imeti javne institucije, ki se želijo prijaviti na razpise Obzorje Evropa – novi okvirni sedemletni program, ki bo nadomestil program Obzorje 2020 – akcijski načrt za enakost spolov (gender equality plan). Novo politiko je Evropska komsija kot možnost najavila že v svoji novi Strategiji za enakost spolov 2020-2025 (str. 16–17), ki je bila objavljena 5. 3. 2020 in uradno predstvljena na spletni konferenci European Research & Innovation Days, na seji 22. 9. 2020. Ob predstavitvi je Jean-Eric Paquet (vodja Generalnega direktorata za raziskave in inovacije) povedal: »We will now ask all beneficiaries under Horizon Europe to have put in place gender equality plan. So that is not any more an offer, it will be a requirement. … in other words, every public organisation interested to team up in a consortium to bid for funding under Horizon Europe will need to put in place such a gender eqaulity plan« (10:26 min. na posnetku seje). Slovenska znanstvena javnost je za novi pogoj lahko slišala na spletnem posvetu Perspektivnost poklica raziskovalcev in raziskovalk, 24. 11. 2020, ki je bil organiziran kot del serije dogodkov Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti! (predstavitev Uršule Konečnik, Nacionalna kontaktna oseba za Obzorje 2020 – Znanost z družbo in za njo (SW4S) ter sekretarka Komisije za enake možnosti na področju znanosti pri MIZŠ, 41:55 min na posnetku). Evropska komisija zaenkrat ne bo preverjala uspešnosti implementacije določenega načrta za enakost spolov oz. njegovih kratkoročnih ali dolgoročnih učinkov – zaenkrat je treba imeti tovrsten načrt kot javno dostopen dokument. Novi pogoj uradno še ni formaliziran, nedvomno pa bo v neki obliki veljal že na razpisih 2021.

Kaj to dejansko pomeni? Več podrobnosti je podala dr. Anne Pépin iz Sektorja za spol Generalnega direktorata za raziskave in inovacije na trans-evropskem povezovalnem dogodku (angl. matching event) v organizaciji projekta ACT – Skupnosti prakse za pospeševanje enakosti spolov in institucionalnih sprememb v evropski znanstvenoraziskovalni sferi, 12. 10. 2020 (glej program in poročilo). Načrt za enakost spolov bo moral vsebovati ukrepe, združene v osnovne gradnike (angl. building blocks), ki bodo naslavljali naslednje tematike:

  • enake možnosti spolov pri zaposlovanju in kariernem napredovanju (recruitment and career progression),
  • uravnotežena zastopanost spolov na vodilnih in odločevalskih položajih (gender balance in leadership and decision-making),
  • usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja znotraj organizacijske kulture (work-life balance and organisational culture),
  • upoštevanje dimenzije spola v vsebini raziskav in poučevanja (integration of the gender dimension into research and teaching content),
  • ukrepi za preprečevanje nasilja na podlagi spola, vključno s spolnim nadlegovanjem (gender-based violence including sexual harassment) (glej predstavitev dr. Pépin, slajd 12; ter 45:14 min. na predstavitvi Uršule Konečnik).

Pomembno je pojasniti, da mora vsaka organizacija narediti svoj načrt za enakost spolov na podlagi analize stanja v svoji organizaciji, predvsem pa na podlagi sistematičnega zbiranja podatkov (razčlenjenih po spolu) o zaposlenih na instituciji. To pomeni, da zgolj kopiranje »dobrih praks« od drugod ne bo zadostovalo; poleg tega bo morala morala organizacija za premišljeno izdelavo tovrstnega načrta vložiti vire (čas, denar, strokovno pomoč).

Ker veliko viskošolskih in raziskovalnih organizacij načrta za enakost spolov še nima, zlasti v novejših državah članicah, je predvideno enoletno prehodno obdobje (46:30 min. na predstavitvi Uršule Konečnik). V Sloveniji je tovrsten načrt zaenkrat sprejela le ZRC SAZU ter Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Nova formalna zahteva za prijave na razpise Obzorje Evropa  bo nedvomno spodbudila znanstvene ustanove k sprejetju načrtov za enakost spolov. Vendar se s tem odpira tudi nevarnost, da se bodo institucije lotile tega le kot o(d)pravljanje formalnosti, ne pa kot poskus dejanske institucionalne spremembe.

Več informacij o tem, kako izdelati načrt za enakost spolov na raziskovalni oz. akademski instituciji in kako s tem doseči trajne spremebe v smeri večje enakosti (ne le med spoli), lahko dobite na spletnih izobraževanjih, ki jih ponuja Gender Equality Academy ali na portalu GEAR tool, ki ga je razvil Evropski inštitut za enakost spolov. V spletni bazi GenPORT pa lahko najdete tudi vrsto priročnikov na to temo, ki so bili razviti znotraj evropskih projektov.

Besedilo pripravila Jovana Mihajlović Trbovc